ICT – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Giải pháp ICT  có thể tăng cường hiệu quả và bền vững cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam, giúp nâng cao năng suất, sử dụng tài nguyên hiệu quả và cung cấp các thông tin quan trọng cho nông dân và nhà quản lý nông nghiệp.