Giao Lưu Hợp Tác Phát Triển Ngân Hàng Kansai Urban – Minh Trân

ベトナムビジネスを深く知る
関西アーバン銀行・ミントラン社共同研修

Giao Lưu Hợp Tác Phát Triển

Ngân Hàng Kansai Urban . Minh Trân