EXCHANGE MEETING WITH HYOGO UNIVERSITY OF TEACHER EDUCATION AT VIỆT NAM

22-29 September, 2015

Minh Trân Garden (HCM 22/09)

Trường Đức Trí (Bình Dương 23/09)

Đại Học Ngoại Ngữ Huế (24/09)

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ (26/09)

Đại Học Cần Thơ (26/09)

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ (27/09)

Đại Học Đồng Tháp (28/09)