Chương Trình Hội Thảo JICA Về Tầm Quan Trọng Phát Triển Kinh Tế Địa Phương

Ngày 18/05/2017, Chương trình hội thảo JICA về tầm quan trọng phát triển kinh tế địa phương được tổ chức tại Minh Trân Garden…