CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN CÔNG TY THIẾT KẾ AA TẠI VƯỜN MINH TRÂN

Vừa qua công ty thiết kế AA đã tổ chức chương trình đào tạo phát triển với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.