CAFÉ CUỐI TUẦN “CANH MISO VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM NHẬT BẢN” WEEKEND CAFÉ MISO SOUP AND JAPAN FOOD INDUSTRY

Cafe Cuối Tuần
Weekend Café

“Canh Miso và ngành công nghiệp thực phẩm Nhật Bản”
Miso Soup and Japan Food Industry